Druhy odškodnění Vindicia s.r.o.

Dle § 2958 nového občanského zákoníku platí, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění.

Kromě náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění (případně jiné nemajetkové újmy) má poškozený samozřejmě právo i na náhradu nákladů spojených s péčí o jeho zdraví (§ 2960 nového občanského zákoníku) a náhradu ztráty na jeho příjmech (§ 2962 a násl. nového OZ).

Ještě dodáváme, že při zvlášť závažné újmě na zdraví je škůdce povinen odčinit duševní újmu manželům, rodičům, dítěti nebo jiné osobě blízké (ZSU – ztížení společenského uplatnění, ošetřovné, cestovné, psychickou újmu, trvalé následky, ušlý výdělek, ztrátu na mzdě, doživotní rentu, náklady spojené s léčením, zdravotní pomůcky, rehabilitační pomůcky, rehabilitace, doplatky za lázně, materiální škodu), a to peněžitou náhradou.
NEODŠKODNÍME - NEPLATÍTE!

Co je zásada Neodškodníme - Neplatíte ? Pokud jste utrpěli pracovní či jiný úraz, u kterého jsou splněny určité podmínky, můžete mít nárok na odškodnění na základě této zásady.

Vyhnete se riziku finanční ztráty

- „Neodškodníme – Neplatíte“ znamená, že Váš právní nárok uplatní na základě námi předaných informací a podkladů od Vás námi oslovený kvalifikovaný advokát, aniž byste se museli starat o zaplacení předem. Pokud se advokátovi nepodaří Vaše nároky uplatnit, nebudete muset zaplatit žádné poplatky.
V čem je naše síla a podstata úspěchu?

NENECHÁME ROZHODOVAT PROTISTRANU O TOM, NA CO MÁTE NÁROK

Nároky uplatňované našimi spealizovanými advokáty mají oporu v zákoně i v metodice oceňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Jsou na odborné výši z hlediska právního, medicínského a legislativního.

Jak být při uplatňování úspěšný ?

I.Vědět zda (a na co) máte nárok!
Až 95 % poškozených vůbec netuší, na co mají nárok. Je to logické - zřejmě není jejich oblíbenou četbou Občanský zákoník a stoprocentně jim to nesdělí ani pojistitel, u kterého jsou škůdci (osoby nebo organizace) odpovědnostně pojištěni.

II.Umět nároky správně doložit!
Naprosto klíčovým dokumentem je posudek o bolestném, který někdo musí zpracovat správně ! Je důležité mít ve svém týmu nezávislé soudní znalce-lékaře, kteří posudky zpracují správně, pečlivě, dle metodiky - a tedy ve prospěch klienta. Více o posudcích ZDE

III.Umět nároky maximálně uplatnit!
Nezbytná je znalost občanského zákoníku, medicínského práva a advokátní praxe v oboru odškodnění. Jedině tak se stanete uznávaným partnerem pro protistranu při uplatňování práva.
DOPRAVNÍ NEHODY

93% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 15.3.2019

Náhrada újmy na zdraví z dopravní nehody
Martina Čejková, JUDr.

Jedním z klíčových zaměření naší společnosti je zprostředkovat komunikaci mezi poškozenými/pacienty/pozůstalými a našimi specializovanými advokáty, kteří tyto osoby následně zastupují v jednáních nebo v případných soudních sporech s pojišťovnou škodícího vozidla či Českou kanceláří pojistitelů v případě, kdy škodící vozidlo nebylo pojištěné.

Pokud jste byli zraněni při dopravní nehodě způsobené nedbalostí jiného účastníka silničního provozu, můžete mít nárok na odškodnění. Nárok na odškodnění může mít řidič nebo spolujezdec automobilu nebo jakýkoli jiný poškozený při nehodě, včetně chodců, motocyklistů a cyklistů.
PRACOVNÍ ÚRAZY

89% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 15.3.2019

Pracovní úraz a nemoc z povolání
Martina Čejková, JUDr.

Při plnění každodenních pracovních povinností mohou vzniknout situace, kdy je Vám v souvislosti s výkonem práce způsobena újma na jeho zdraví. Takovou újmou na zdraví může být buď pracovní úraz, nebo nemoc z povolání.

Pracovní úrazje zákoníkem práce definován jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Nemoc z povolání je možné charakterizovat jako nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí i akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Jestliže se Vám tedy přihodí úraz nebo zjistíte, že v souvislosti s výkonem Vaší práce je důvodné se domnívat, že u Vás vznikla nemoc z povolání, máte dle zákoníku práce právo na to, aby Vám byla formou odškodnění zaměstnavatelem nahrazena újma, která Vám byla způsobena.

Zaměstnavatel nese dle zákoníku práce odpovědnost za pracovní úraz či nemoc z povolání a zároveň má povinnost k náhradě škody či újmy na zdraví.
ODŠKODNĚNÍ ÚRAZU VE ŠKOLE

95% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 15.3.2019

Správný postup školy
Jaroslava Becková

Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. V případě úrazu žáka musí být zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován pracovníkem školy. V případě úrazu, který si žádá rychlé odborné lékařské ošetření, musí škola neprodleněkontaktovat rychlou lékařskou pomoc a zajistit doprovod do zdravotnického zařízení. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit a úraz musí být zapsaný v Knize úrazů.
PORUŠENÍ POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

65% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 15.3.2019

Práva Pacienta
Jaroslava Becková

Pacient má pacient právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

„Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Občanskoprávní odpovědnost zdravotnických zařízení
V rámci odpovědnosti za škodu může lékař, nebo lépe řečeno poskytovatel zdravotních služeb, naplnit jeden ze znaků této odpovědnosti nejčastěji buď porušením právní povinnost v podobě chybného lékařského postupu (postupu non lege artis), anebo také porušením prevenční povinnost předcházet nebo odvracet hrozící škodu (např. nedostatečné obsazení služeb kvalifikovanými zaměstnanci)

Co je obecně považováo za postup Non lege artis

- jakýkoliv výkon, pokud s ním pacient nesouhlasí
- použití neověřených postupů
- použití zastaralých postupů
- použití méně účinných postupů
- použití nebezpečných postupů
- podcenění léčby
- chybná diagnostika nebo léčba
POJISTNÉ UDÁLOSTI Z ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ

94% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 19.3.2019

Co je možné požadovat po pojišťovně
Dojde-li v době trvání pojištění k úrazu pojištěného, pojistitel vyplatí za podmínek sjednaných

- plnění za smrt následkem úrazu
- za smrt následkem úrazu v motorovém vozidle
- za trvalé následky úrazu
- za závažné následky úrazu
- za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem
- za hospitalizaci následkem úrazu.
ÚRAZY PŘI ORGANIZOVANÉM SPORTU

94% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 15.3.2019

V případě, že toto pojištění je nedostačující pro požadovanou náhradu, je možné rozdíl odškodnění požadovat po vlastníkovi a zřizovateli sportovního klubu či sportovního zařízení.
Jak je důležité mít ve svém týmu lékaře, který posudky zpracovává správně, pečlivě, dle metodiky – a tedy ve prospěch klienta, demonstruje následující ukázka.

Jedna z našich klientek měla ošklivou autonehodu, kterou nezavinila. Náleží ji vysoké odškodnění a v případě trvalých následků i odškodnění za ztížení společnského uplatnění. Aby na něj mohla mít nárok, musíme vypracovat znalecký posudek o bolestném. Ten je rozhodující pro výši odškodnění. Níže si prosím prohlédněte porovnání našeho posudku a posudku od ošetřujícího lékaře.

Obrazek si prosím utvořte sami

ZOBRAZIT DOKUMENT (náš je ten třetí)

posudek od našeho znalce Metodou Nejvyššího soudu 395 037 Kč
posudek operatéra 189 758 Kč
posudek znalce pojišťovny 45 575 Kč