PRACOVNÍ ÚRAZY

89% případů úspěšně odškodníme*
Naši specializovaní advokáti na pracovní úrazy Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku
Spojte se námi.
*Vytvořeno na základě dat z 24.7. 2017

Příběhy klientů


2 776 999 Kč

Devastující poranění obličeje

Při plnění každodenních pracovních povinností mohou vzniknout situace, kdy je Vám v souvislosti s výkonem práce způsobena újma na jeho zdraví. Takovou újmou na zdraví může být buď pracovní úraz, nebo nemoc z povolání.

Pracovní úrazje zákoníkem práce definován jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Nemoc z povolání je možné charakterizovat jako nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí i akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Jestliže se Vám tedy přihodí úraz nebo zjistíte, že v souvislosti s výkonem Vaší práce je důvodné se domnívat, že u Vás vznikla nemoc z povolání, máte dle zákoníku práce právo na to, aby Vám byla zaměstnavatelem nahrazena újma, která Vám byla způsobena.

Zaměstnavatel nese dle zákoníku práce odpovědnost za pracovní úraz či nemoc z povolání a zároveň má povinnost k náhradě škody či újmy na zdraví.